تجهیزات تنیدگی

انکوریج نوع DW
انکوریج DW با دارا بودن پله روی بدنه پوسته انکوریج امکان ارتقاء تنش سازه ای را داراست و در نتیجه امکان نصب انکوریج در سطح مقطع کمتر از سازه را داراست.

انکوریج P.S.C
انکوریج P.S.C شامل اجزاء زیر می باشد :
سر انکوریج ، گوه ، پوسته چدنی ، داکت موج دار

انکوریج نوع DAG :
انکوریج نوع DAG استفاده می شود برای نگهداری ابتدای کابل ها در هنگام کشش کابل ها :

 

انکوریج کوپلینگ :
سیستم کوپلینگ استفاده می شود برای اتصال ممتد کابل ها در طول یک سازه برای مثال در طول یک پل .

انکوریج نوع تخت Flat Type Anchorage
انکوریج نوع تخت استفاده می شود در انواع سازه ها مانند دال های بالایی پل و دال های ساختمان ها .

داکت گالوانیزه :

 

انکوریج تک رشته :
کوپلر کابل :
گیره ابتدای کابل :