دمپر

دمپر
با تعریف اعضا جدیدی در سازه با نام دمپر که عامل اتلاف انرژی لرزه ای وارد به ساختمان هستند و به کار بستن انها در ساختمان می توانیم یک ساختمان بهینه سازی شده داشته باشیم که در مقابل انواع بار های دینامیکی ناشی از زلزله رفتاری مناسب و مطلوب از خود ارائه می دهد.
هدف اصلی در این روش ها جلوگیری از انتقال مستقیم نیروی زلزله از پی به سازه می باشد. در این روش ها اگر درست اجرا شوند می توانیم نتایج قابل قبولی داشته باشیم که مزیت اصلی این شیوه در مقابل شیوه های معمول مقاوم سازی از قبیل نصب بادبندها – قابهای خمشی – دیوارهای برشی و …. که همگی در صلب کردن بیشتر سازه ها در مقابل نیروهای زلزله تلاش می کنند می باشد. در این روش چون نیروی زلزله به سازه وارد نمی شود و یا سهم اندکی از آن به سازه منتقل می شود نتایج زیر را می توان انتظار داشت :
.(Drift)- تغییر مکان طبقات و تغییر مکانهای نسبی طبقات کاهش یابد
- کاهش قابل ملاحظه ای در شتاب طبقات بوجود اید.
- خسارات سازه ای و نیز خسارات غیر سازه ای به مقدار محسوس کاهش یابد.
- از مشکلات معماری در طراحی ساختمان ها کاسته شود.
- هزینه اجرای سازه ها بدلیل استفاده از مقاطع با ظرفیت کمتر کاهش یابد.
شرکت آشا سورن توانایی ارائه دمپرهایی با دو روش طراحی منحنی خطی و غیرخطی را با استاندارد EN15129  میباشد.