پروژه های شرکت

برخی از پروژه های:
1- تامین کابل پل شهید قندهاری شهر گرگان
2- تامین نئوپرن پل شهید قندهاری شهر گرگان
3- تامین کابل پل های شهید بابایی شهر قزوین
4- تامین کابل پل جمهوری شهر قم
5- تامین کابل پل شمع رود شهر رشت
6- تامین ویسکوز دمپر برج تجارت جهانی تبریز
7- تامین کابل مجتمع زائر سرای شاه عبدالعظیم شهر ری